Karl R. Popper, John Condry, Charles S. Clark y Karol Wojtyla