Teruyuki Komiya, Toshimitsu Matsuhashi, Akio Kashiwara y Masae Takaoka